Pozwolenie na budowę domu - jak uzyskać ?

 

1. Krok pierwszy - należy uzyskać w Starostwie Powiatowym w Wydziale Geodezji i Katastru odbitki z mapy ewidencyjnej oraz wypis z rejestru gruntów obejmujący działkę planowaną do zabudowy

2. Kolejny krok to uzyskanie z Urzędu Gminy wypisu i wyrysu z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenu planowanego pod zabudowę. Działka w planie musi być przeznaczona pod realizację zamierzonego projektu. Przed wystąpieniem o wypis i wyrys z miejscowego planu wskazane jest sprawdzenie zapisu o przeznaczeniu działki, gdyż w przypadku braku terenów budowlanych byłoby zbędne ponoszenie kosztów związanych z opracowaniem projektu budowlanego.

3. Jeżeli teren w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przewidziany jest do zabudowy  należy wykonać mapę zasadniczą do celów projektowych w skali 1:500 przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego lub uprawnionego geodetę

4. Po uzyskaniu mapy należy zlecić wykonanie projektu budowlanego . Inwestor powinien zakupić wybrany przez siebie projekt budynku w 4-ech egzemplarzach i zgłosić się do wybranego biura projektowego lub osoby posiadającej uprawnienia budowlane i należącej do związku  Izby Inżynierów Budownictwa w celu opracowania projektu budowlanego .

5.Nastepnie Inwestor projekt budowlany musi uzgodnić z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Starostwie Powiatowym oraz uzyskać uzgodnienia pod względem:
- odbioru nieczystości stałych z firmą odbierającą śmieci
-odbioru nieczystości płynnych z zarządcą kanalizacji lub z firmą odbierającą ścieki
- dostawy wody z właścicielem wodociągu. W przypadku podłączenia do wodociągu należy uzyskać warunki przyłączenia od zarządcy wodociągu i po uzyskaniu warunków należy wykonać  projekt przyłącza wodociągowego przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania
- dostawy energii elektrycznej z zakładem Energetycznym.  Należy zlecić osobie uprawnionej opracowanie projektu na przyłącze energetyczne. wystąpienie o warunki techniczne i zapewnienie dostawy  energii od zakładu Energetycznego, lub jeżeli na działce jest energia elektryczna wówczas należy projektantowi przedłożyć kserokopię umowy na dostawę prądu.

6. Przed wystąpieniem o pozwolenie należy wystąpić do Starosty o decyzję o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej. Dokumentację o wyłączeniu z produkcji przygotowuje projektant planu na budowę.

7.  Po skompletowaniu projektu budowlanego uzyskaniu wszystkich uzgodnień , otrzymaniu decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej całość dokumentacji budowlanej wraz z oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę składa się w Starostwie Powiatowym.

8. Pozwolenie na budowę  powinno być wydane w terminie nie dłuższym niż 65 dni od daty złożenia wniosku. Decyzję wydaje Starostwo Powiatowe.

9. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę ,  w  terminie 14 dni należy decyzję o pozwoleniu na budowę uprawomocnić czyli uzyskać klauzulę że jest ostateczna.

10. Kupić tablicę informacyjną oraz dziennik budowy i zarejestrować go w Starostwie.

11. Następnie na 7 dni przed rozpoczęciem budowy należy na specjalnym druku zawiadomić Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zamiarze i terminie rozpoczęcia budowy. Do zawiadomienia należy dołączyć również  Oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązku kierowania budową dołączając również uprawnienia budowlane i aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa

12. Tablicę informacyjną wypełnić i umieścić w widocznym z ulicy miejscu.

13. Ostatni krok to zlecenie uprawnionemu geodecie wytyczenie budynku na gruncie i wpisanie tego faktu w dzienniku budowy.

Jest to rozpoczęcie budowy !